Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Usługodawca – Ewa Stawecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Stawecka Kancelaria Prawna, NIP: 8661714172, REGON: 387481494, Koźmice Małe 206, 32-020 Wieliczka. Adres e-mail: ewa@staweckakancelaria.pl
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.staweckakancelaria.pl
 4. Konsultacja – porada prawna e-mail, porada prawna on-line, porada prawna stacjonarnie. 
 5. Inna usługa – sporządzenie dokumentów objętych ofertą przestawioną w Serwisie, bieżąca obsługa firm, indywidualna oferta skierowana na wyraźne życzenie Usługobiorcy.
 6. Serwis – strona www prowadzona i administrowana przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem www.staweckakancelaria.pl
 7. Blog – strona www prowadzona i administrowana przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem www.staweckakancelaria.plzakładka Blog.  
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeńdo elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocąwłaściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

§ 2

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:
  1. dostęp do wszystkich artykułów na Blogu, 
  2. dostęp do aktualizacji treści znajdujących się w Serwisie. 
 2. Usługodawca świadczy odpłatnie następujące Usługi:
  1. porada prawna (w zależności od wyboru Usługobiorcy może być to porada prawna e-mail, on-line lub stacjonarnie po uprzednim uzgodnieniu warunków), 
  2. Inne usługi.
 3. Więcej informacji na temat warunków świadczenia wyżej wskazanych Usług znajdziesz w § 4 Regulaminu

§ 3 

Ogólne warunki korzystania z Usług

 1. Skorzystanie z Usługi wymaga stałego dostępu do Internetu, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, posiadanie adresu e-mail, a w przypadku Usług odpłatnych również rachunku bankowego. 
 2. Warunki techniczne przykładowych przeglądarek internetowych:
  1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, 
  2. Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej,
  3. Chrome w wersji 48 lub nowszej,
  4. Safari w wersji 13.1.1. lub nowszej. 
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga włączenia w przeglądarkach Java, JavaScript oraz cookies. 
 4. Do ceny danej Konsultacji (porada prawna e-mail, porada prawna on-line, porada prawna stacjonarnie) należy dodać 23% podatku VAT. 
 5. Usługodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne odpowiednie do stopnia ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług. 
 6. Usługodawca podejmuje wszelkie starania i działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Usługobiorca winien poinformować Usługodawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca nie odpowiada za okresowy brak dostępu do Serwisu wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem. 
 8. Akceptując warunki Regulaminu Usługobiorca wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT dotyczącej danej Usługi. 

§ 4 

Konsultacje – zawieranie oraz rozwiązywanie umowy

 1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na udzielaniu porad prawnych w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę. Usługodawca świadczy również usługi sporządzania dokumentów objętych ofertą zamieszczoną w Serwisie, a także świadczy bieżącą obsługę firm. 
 2. W celu zawarcia umowy z Usługodawcą, Usługobiorca może skorzystać z następujących form wskazanych w ust. 3-6 poniżej. 
 3. Porada prawna e-mail – odbywa się za pomocą środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość przy użyciu poczty elektronicznej.
  1. Wybierając tę Usługę Usługobiorca może zadać Usługodawcy pytania o tematyce prawnej związanej z danym stanem faktycznym. 
  2. Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą w razie wystąpienia konieczności doprecyzowania pytań bądź opisanego przez Usługobiorcę stanu faktycznego, jeśli udzielenie kompletnej i rzetelnej porady prawnej będzie tego wymagało. 
  3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie uzupełni informacji, które są niezbędne Usługodawcy do prawidłowego i kompletnego wypełnienia Usługi, Usługa zostanie wypełniona w zakresie w jakim będzie to możliwe w oparciu o dane przesłane Usługobiorcy. 
  4. Usługodawca wykona Usługę w czasie uzgodnionym z Usługobiorcą po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty za poradę prawną e-mail na rachunek bankowy. 
  5. Każda porada prawna e-mail jest wyceniana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i obszerności przesłanego materiału przez Usługobiorcę. 
 4. Porada prawna on-line – odbywa się za pomocą środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość przy użyciu komunikatorów umożliwiających video-rozmowę.
  1. Realizowanie Usługi odbywa się w terminie wybranym bądź uzgodnionym z Usługobiorcą po zaksięgowaniu wpłaty za Usługę. Jeśli zaksięgowanie wpłaty nie jest możliwe przed wykonaniem Usługi – Usługobiorca będzie zobowiązany do przesłania na adres e-mail Usługodawcy potwierdzenia wykonania przelewu za Usługę. 
  2. Porada prawna on-line może trwać maksymalnie 60 minut. Po przekroczeniu czasu przeznaczonego na konsultację w wyniku działań Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo naliczyć dodatkową opłatę zgodnie ze stawką godzinową wynoszącą 200 zł brutto. 
  3. Porada prawna on-line jest każdorazowo wyceniana indywidualnie w oparciu o przedstawiony przez Usługobiorcę wstępny opis sprawy telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. 
 5. Porada prawna stacjonarnie – odbywa się w miejscu uzgodnionym z Usługobiorcą. Umówienie terminu Usługi nastąpi za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. poprzez rozmowę telefoniczną lub wiadomość e-mail. 
 6. Inne usługi wyceniane są każdorazowo indywidualnie. Inne usługi świadczone są również za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub stacjonarnie w zależności od charakteru usługi i porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.  
 7. Usługodawca świadczy Usługi z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych Usług. Udzielanie porad prawnych odbywa się zgodnie z najlepszą wiedzą Usługodawcy. 
 8. Usługobiorca umawiając Konsultację lub Inną usługę jest obowiązany podać swoje imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorców również NIP, oraz dokładnie opisać problem prawny, który chce omówić na konsultacji lub jaką Inną usługę chce zamówić. Po umówieniu konsultacji lub zamówienia Innej usługi (np. sporządzenia konkretnego dokumentu) Usługobiorca może zostać poproszony o doprecyzowanie kwestii, które chce omówić.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania Konsultacji lub Innej usługi, jeżeli tematyka Konsultacji lub Innej usługi wykracza poza zakres spraw, którymi zajmuje się Usługodawca. Odwołanie Konsultacji z tego powodu nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od rezerwacji terminu Konsultacji oraz 24 godzin przed terminem Konsultacji. Odwołanie Innej usługi nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od przyjęcia Innej usługi oraz 24 godzin przed terminem Innej usługi. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania Konsultacji, rezygnacji z Innej usługi, jeżeli Konsultacje te lub Inne usługi nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zwróci Usługobiorcy pełną kwotę ceny Usług, o ile płatność nastąpiła przed wykonaniem Usługi.
 10. W przypadku Usługi – porada prawna e-mail oraz porada prawna on-line, Usługobiorca obowiązany jest wykonać płatność przed wykonaniem Usługi. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 11. W przypadku Usług – porada prawna e-mail, porada prawna on-line umowa zostaje zawarta po uiszczeniu opłaty przez Usługobiorcę. W przypadku Usługi – porada prawna stacjonarnie umowa zostaje zawarta poprzez akceptację terminu przez Usługodawcę. W przypadku Usługi – Inna usługa umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę kwoty ustalonej przez Usługodawcę za daną usługę. Jeżeli cena Usługi zależy od indywidualnej wyceny Usługodawcy, umowa na przeprowadzenie wyżej wskazanej Usługi lub wykonanie innej Usługi zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę kwoty ustalonej przez Usługodawcę. Wycena nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin (w dniach roboczych) od złożenia zapytania. 
 12. Z umówionej Konsultacji Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie przed wykonaniem Usługi. Jeśli cena za Usługę została uiszczona przed wykonaniem Usługi – Usługodawca zwróci Usługobiorcy uiszczoną kwotę. Po wypełnieniu przez Usługodawcę Usługi ma on prawo do zatrzymania uiszczonej przez Usługobiorcę płatności. 
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług (tj. porada prawna e-mail, porada prawna on-line, Inna usługa – sporządzenie dokumentów objętych indywidualną ofertą skierowaną do Usługobiorcy na jego wyraźne życzenie), jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego zdarzenia, w tym awarie techniczne, przez które Konsultacje lub Inne usługi nie będą mogły się odbyć w terminie umówionym. W razie zaistnienia takiej sytuacji Usługodawca i Usługobiorca uzgodnią inny termin Konsultacji lub Innej usługi lub umowa zostanie rozwiązana, a Usługodawca zwróci Usługobiorcy cenę uiszczoną za Usługę. 
 15. Termin Konsultacji lub Innej usługi może zostać przełożony za porozumieniem Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

§ 5 

Kontakt oraz reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Usługobiorca może zgłaszać w języku polskim na adres e-mail: ewa@staweckakancelaria.pl lub listownie na adres: Koźmice Małe 206, 32-020 Wieliczka. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Usługobiorcy, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą, a także konkretne żądanie związane z reklamacją. 
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Jeśli będzie to możliwe Usługodawca skieruje do Usługobiorcy prośbę o uzupełnienie reklamacji o potrzebne dane. Jeśli wysłanie takiej prośby z uwagi na brak adresu Usługobiorcy nie będzie możliwe – reklamacja nie zostanie rozpatrzona. 
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji będzie dokonane w tej samej formie w jakiej Usługodawca ją otrzymał, chyba, że Usługobiorca wyraźnie zażąda odpowiedzi w innej formie z zastrzeżeniem, że rozpatrzenie reklamacji może odbyć się albo poprzez odpowiedź na e-mail albo listownie. 

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych oraz pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: www.staweckakancelaria.pl

§ 7 

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2021 r. 
 3. Aktualizacja: 14.01.2022 r.