przeszkody w rejestracji znaku towarowego

Przeszkody w rejestracji znaku towarowego

Kontynuujemy serię wpisów dotyczącą znaków towarowych. Wiesz już czym jest znak towarowy, a także, jakie realnie korzyści odniesiesz rejestrując go.

Tutaj jednak muszę ostudzić Twój entuzjazm, ponieważ… nie wszystko da się zarejestrować.

Jeśli chcesz z powodzeniem zarejestrować swój znak towarowy, musisz odrobić tę lekcję, ponieważ w wielu przypadkach już na wstępie jesteśmy skazani na porażkę.

Dlatego zawsze powtarzam, że nie chcąc przechodzić całego rebrandingu swojej marki – należy pomyśleć już na etapie jej zakładania, czy będzie ona możliwa do zarejestrowania? Czy w miarę jej rozwoju będę mogła/mógł ją należycie chronić?

Wielu ludzi tego nie robi.

Bo nie wiadomo czy się uda.

Bo nie wiadomo czy mój biznes w ogóle wypali.

Bo pomyśli się później.

Niestety. Później często oznacza dodatkowe koszty na wspomniany już rebranding, bo okaże się, że chronić jej (marki) w takiej formie w jakiej jest obecnie nie można. A konkurencja nie śpi…

Dlatego żeby zapobiegać, a nie leczyć – dowiedz się jakie są bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego! (O względnych też kiedyś opowiem :)).

Bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego

 1. nie może być znakiem towarowym,
 2. nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone,
 3. składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,
 4. składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
 5. składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru,
 6. zostało zgłoszone w złej wierze,
 7. jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 8. zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową
 9. zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie
 10. zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie
 11. zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania
 12. ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru
 13. stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

Jak widzisz przeszkód mamy całkiem sporo. Dlatego takim powodzeniem w rejestracji cieszą się nazwy abstrakcyjne, które nic nie opisują, mają charakter odróżniający i generalnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostaną zarejestrowane.

Bo znaku słownego meble24 nie zarejestrujesz, gwarantuję Ci…

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rejestracji Twojego znaku towarowego, napisz do mnie! Przyjrzę się wnikliwie Twojej sprawie i zobaczymy co możemy razem zdziałać!

Similar Posts